Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт

  1. Хүний нөөцийн сонгол шалгаруулалтын бүрэлдэхүүн хэсэг
  2. Сонгон шалгаруулалтын 1-3 р үе шат
  3. Сонгон шалгаруулалтын 4-7 р үе шат
  4. Шилдэг кэйс зэрэг агуулгыг багтаасан 60 минутын хичээл
· 2022-08-08
Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 4 Модуль