Мэргэжил сонголт

Нийт 45 минутын хичээл /Сорилтой/

Мэргэжил сонгоход гаргадаг алдаа

Мэргэжил сонголтын үе шатууд

Мэргэжил сонголтын сорил сэдвээр 

 

· 2022-08-11
Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 3 Модуль