Есөн хүслээ цэгцэлж, зорилгоо тодорхойлох нь

  1. Есөн хүсэл гэдэг ойлголтын талаар
  2. Есөн хүслийн 1, 2, 3-р хүсэл
  3. Есөн хүслийн 4, 5, 6-р хүсэл 
  4. Есөн хүслийн 7, 8, 9-р хүсэл 
· 2022-09-02
Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 4 Модуль